Význam a důležitost huminových kyselin obsažených v HUMAC® Agro jako aktivní složky humusu pro půdu a rostlinnou výrobu
 • Zlepšují strukturu půdy.
 • Upravují pH půdy na optimální úroveň z hlediska přijímání živin a biologických procesů v půdě (pufr).
 • Obsahují chelátově vázané biogenní prvky.
 • Zlepšují podmínky pro rozvoj půdních organizmů.
 • Patří mezi iontoměniče reduktivního charakteru.
 • Snižují emise dusíku, H2S, CO2 a přírodního zápachu organických a organicko-minerálních hnojiv do ovzduší.
 • Upravují poměr C:N v organických a organicko-minerálních hnojivech a ostatních zpracovávaných substrátech v půdě.
 • Upravují poměr C:N v půdě.
 • Zvyšují aktivitu důležité mikroflóry a mikrofauny, hlavně při pěstování monokultur.
 • Zlepšují sorpční schopnosti půdy, čímž se zvyšuje dostupnost živin pro rostliny (nejlepší sorpční schopnost mají humusové látky – huminové kyseliny).
 • Optimalizují využití živin z půdy do rostlin a významně omezují vyplavování živin do nižších vrstev půdního komplexu a do spodních vod.
 • Zvyšují dostupnost dusíku pro rostliny a zamezují jeho ztrátám ve formě amoniaku do ovzduší.
 • Svým složením a strukturou brzdí nitrifikační procesy v půdě, čímž zabraňují ztrátám a vyplavování dusíku inhibicí nitrifikace.
 • Zásadním vlivem na poměr C:N pozitivně ovlivňují procesy mineralizace, stejně jako procesy biologické imobilizace dusíku.
 • Snižují vyplavování nitrátů z půd do spodních vod a podstatným způsobem snižují akumulaci nitrátů v rostlinách a ostatních zemědělských plodinách.
 • Vážou těžké a toxické kovy, pesticidy a další toxiny do komplexů nevyužitelných pro rostliny. Ozdravují zamořené půdy.
 • Zabraňují erozi půdy.
 • Úpravou struktury půdy a bránění její eroze umožňují efektivní hnojení i na terénních svazích s vyšším sklonem.
 • Zadržují v půdě vodu (vytváří pedy) - významný vliv na hospodaření s vodou. Zlepšením struktury půdy zamezují jejímu přesycení vodou ve vrchních vrstvách, čímž omezují dobu zaplavení půdy vodou a tím i snižují riziko časového ohraničení aplikace organických, organicko-minerálních a minerálních hnojiv (spolu s digestátem a fugátem).
 • Ovlivňují rychlost rozkladu organických sloučenin, substrátů a látek nacházejících se v půdě.
 • Systematickým přidáváním do skladů (skládek) organických a organicko-minerálních hnojiv zabraňují přechodu toxických látek z půd do rostlin a do spodních vod a to vazbou těchto toxických látek do nevyužitelných komplexů.
 • Snížením rizika eroze půdy (půda erozí méně ohrožená) umožňují širší využití svahů na pěstování i širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob, sója, slunečnice).
 • Zvyšují výnosy zemědělské produkce, čímž ovlivňují ekonomiku produkce a kalkulaci dávkování dusíkatých hnojiv.
 • Snižují potřebu minerálních hnojiv.
 • Zvyšují rentabilitu a výnosy hospodářské produkce.

Z výše uvedených důvodů se ve světě každým rokem prudce zvyšuje aplikace huminových kyselin. Huminové kyseliny jsou látky s mimořádnou biologickou účinností, proto jejich dávkování je třeba posuzovat individuálně hlavně z těchto hledisek:

 • Bonita a charakter půdy.
 • Použité kultury v následujících 3-4 letech.
 • Množství hnojení půdy průmyslovými a přírodními hnojivy (při použití produktu je možné snížit dávky použitých technických hnojiv pro zabezpečení plánované úrody v 3 až 4 po sobě následujících letech).
 • Půdní, ekologická a environmentální hlediska.
 • Složení a struktura upravovaných substrátů (organických a organicko-minerálních hnojiv).
 • Platné legislativní normy, týkající se směrnic hnojení a různých omezení, týkajících se aplikace jednotlivých složek výživy půdy.
 • Ekonomické hledisko (očekávané výše produkce).