Listové hnojivo na stabilitu v pozdějších fázích růstu
Vysoký obsah draslíku, fosforu a dalších živin
Vysokým podílem živin v sušině se řadí mezi špičku listových hnojiv na trhu | Doplňuje základní složky výživy | Zvyšuje vyrovnanost porostů

Přípravek ENVIFYT profi je listové hnojivo, jehož podzimní aplikace pomůže porostům přezimovat a při aplikaci v pozdějších fázích růstu zvyšuje vyrovnanost porostů.

ENVIFYT profi  obsahuje vysoký podíl draslíku, fosforu, síry, vápníku, boru a mikroprvky v chelátové formě. Přípravek doplňuje základní složky výživy s důrazem na doplnění fosforu a draslíku u technicky náročných plodin. Výrazně zlepšuje bilanci mikroelementů.

Je určen pro plodiny náchylné na nedostatek draslíku, fosforu, vápníku a síry. Nejlepších výsledků dosahuje při aplikaci na řepku olejnou, obiloviny, mák a slunečnici.

Řepka olejná
Obilniny
Mák setý
Slunečnice
Brambory
Kukuřice

Účinky a složení

  • Vysoký obsah vápníku v chelátové formě působí na zpevnění buněčných stěn rostlin v intenzivních fázích růstu, což vede k vyšší odolnosti vůči poléhání.
  • Zlepšuje zdravotní stav porostů, zvyšuje kvalitu plodové zeleniny a ovoce a následnou vyšší odolnost proti plísním.
  • Dusík v amonné formě je velmi dobře přijímán rostlinami.
  • Vysoký obsah lehce dostupného draslíku a fosforu dobře doplňuje základní výživu v kritických fázích vývoje.
  • Síra ve formě SO3 omezuje klíčení spor patogenů na povrchu listů a tím zlepšuje zdravotní stav rostlin.
  • Bor přispívá k silnějšímu zakořeňování rostlin, což napomáhá lepšímu přezimování porostů.
  • Vysoký obsah humátu podporuje vývoj kořenového systému.

Technické parametry

Primární výživa
Dusík (N)9,0 % ve formě amonného N378 g/ha
Fosfor (P)8,0 % ve vodě rozpustného P2O5147 g/ha
Draslík (K)9,0 % ve vodě rozpustného K2O314 g/ha
Sekundární výživa
Síra (S)2,0 % síry vyjádřené jako SO334 g/ha
Vápník (Ca)0,1 % Ca v chelátu s IDHA4,2 g/ha
Mikroprvky
Bor (B)0,39 % ve vodě rozpustného B16,4 g/ha
Měď (Cu)0,02 % Cu v chelátu s IDHA0,8 g/ha
Železo (Fe)0,09 % Fe v chelátu s IDHA3,8 g/ha
Mangan (Mn)0,02 % Mn v chelátu s IDHA0,8 g/ha
Zinek (Zn)0,01 % Zn v chelátu s IDHA0,3 g/ha
Ostatní látky
Huminové kyseliny0,60 %25,2 g/ha
Vlastnosti
Reakce pH7,0 – 9,0
Specifická hmotnost1,3 – 1,4 g/cm3

Množství makroprvků a mikroprvků je uváděno při aplikačním množství 3 l/ha.

Rozsah a způsob použití

ENVIFYT profi je určen k listové aplikaci v množství 1 – 3 l/ha  do 150 – 200 litrů roztoku (0,5 – 2% postřikový roztok).

Přípravek lze aplikovat s fungicidy a insekticidy, kromě fáze plného kvetení. Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého tlaku plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Podzimní ošetření – obilniny během odnožování a řepky olejné od 4. pravého listu. Porost se silným kořenovým systémem nastupuje do jarního období v lepší kondici. Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 10°C.

Jarní ošetření – v počátečních fázích růstu i v pozdějších fázích před květem, kdy se projeví účinek vápníku dodaného přes list - stabilizuje buněčnou membránu, vnitrobuněčné napětí (turgor) a tím přispívá k vyrovnanosti porostů během stresových podmínek.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Řepka olejná

Podzim: 1,5-3 l/ha v období 4. - 7. listu, BBCH 14-17

Jaro 2x: 1. vstup 1,5 l/ha v období počátku prodlužovacího růstu spolu s insekticidem/fungicidem, BBCH 30-32

2. vstup 2 l/ha v období vzniku květenství až po počátek kvetení (doporučujeme spojit se vstupem na blýskáčka), BBCH 50-59

Obilniny (mimo ječmene)

Podzim: 1,5 l/ha 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20

Jaro 2x: 1. vstup 1,5 l/ha od odnožování až po praporcový list, BBCH 25-43

2. vstup 1,5-2 l/ha možno aplikovat až do metání, BBCH 55-59

Ječmen

Podzim: 1,5 l/ha 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20

Jaro 2x: 1. vstup 1,5 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25

2. vstup 1,5-2 l/ha ve 2. kolínku, nejpozději na praporcový list, BBCH 32-37

Kukuřice

1. vstup 1,5-2 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 14-16

2. vstup 1,5-2 l/ha v 7. – 9. listu, BBCH 17-19

Mák setý

1. vstup 1,5-3 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1,5-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

Slunečnice

1. vstup 1,5-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 2 l/ha počátkem prodlužování, BBCH 30-32

Brambory

1. vstup 1-2 l/ha cca 2 týdny po vzejití při dostatečné listové ploše, BBCH 15-25

2. vstup 1-2 l/ha po 21 dnech

Cukrová řepa

1. vstup 1,5-3 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28

2. vstup 1,5-3 l/ha v době uzavírání porostu, BBCH 40-45

Hrách,
Sója,
Luskoviny

1. vstup 1,5 l/ha do počátku prodlužovacího růstu, BBCH 20-30

2. vstup 1,5 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50

Vinná réva

1. vstup 2-3 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75

2. vstup 2-3 l/ha po cca 6 týdnech

Kořenová zelenina

1. vstup po 2 l/ha při dostatečné listové ploše

další 2-3 vstupy 2 l/ha po cca 10-14 dnech

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika